ορισμός καθηκόντων και υποθέσεων

Εσωτερικός Έλεγχος (IA), γνωστός στα ιταλικά ως εσωτερικός λογιστικός έλεγχος, είναι ένας όρος που αναφέρεται στη δραστηριότητα παροχής συμβουλών επιχειρήσεων προς έναν οργανισμό ή φορέα που στοχεύει στην επαλήθευση των διαδικασιών του. Τα υποκείμενα που ασχολούνται με αυτή τη δραστηριότητα ανήκουν συνήθως στο εσωτερικό προσωπικό.
Τι αφορούν όμως αυτοί οι έλεγχοι; Ας μάθουμε αναλυτικά ποια είναι αυτά καθήκοντα και προϋποθέσεις εσωτερικού ελέγχου.

Εσωτερικός έλεγχος: η έννοια του εταιρικού ελέγχου

Εκεί τη λειτουργία μιας επιχείρησης έχει να κάνει με πολυάριθμες πολύπλοκες πτυχές, είτε το θεωρούμε γενικά είτε μεμονωμένες διαδικασίες. Για να εκτελεί όλες τις λειτουργίες του αποτελεσματικά και αποδοτικά, πρέπει να υπάρχει μια λειτουργία προδιατεθειμένη έλεγχος από αυτές τις διαδικασίες, στόχος των οποίων είναι να εγγυηθεί την επιτυχία της επιχείρησης.

ΜΕΓΑΛΟ’εσωτερικός λογιστικός έλεγχος είναι επομένως από όλες τις απόψεις ένα εσωτερικό θέμα στην εταιρεία και ως εκ τούτου γίνεται από τα ίδια τα μέλη. Αυτή ακριβώς είναι η κύρια διαφορά σε σχέση με τον εξωτερικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από ελεγκτές και υποκείμενα εκτός της εταιρείας.

Με τον όρο ελέγχους αναφερόμαστε σε μια σειρά δραστηριοτήτων που μπορούν να αναχθούν στον έλεγχο των συστημάτων διαχείρισης μιας εταιρείας. Η έκφραση προέρχεται απευθείας από λατινικάακριβέστερα από το ρήμα “ακούω” (του οποίου η κυριολεκτική μετάφραση στα ιταλικά είναι «άκου»). Σίγουρα αντιπροσωπεύει μια πολύ σημαντική ετυμολογική απόχρωση, απαραίτητη για την πλήρη κατανόηση της έννοιας του όρου. Με άλλα λόγια, ο όρος έλεγχος μπορεί να αναχθεί στη σημασιολογική σφαίρα του ρήματος «ακούω», που νοείται ως σύλληψη σημάτων (τόσο θετικών όσο και αρνητικών) που προέρχονται απευθείας από τη διοίκηση της εταιρείας.
Επομένως, ένας εταιρικός έλεγχος δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σύνολο διαδικασίες που καθορίζουν τη συμβουλευτική δραστηριότηταπροκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι εσωτερικές διεργασίες εκτελούν τις λειτουργίες τους σωστά και αποτελεσματικά.

Επομένως, ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου είναι να διασφαλίζει ότι η συμβουλευτική δραστηριότητα βασίζεται σωστά δημιουργία αξίας και αλ συνεχής βελτίωση της ποιότητας λειτουργίες σε όλα τα επίπεδα.
Ο εσωτερικός έλεγχος λοιπόν παρουσιάζει α συστηματική μέθοδο για την αξιολόγηση των διαδικασιών ελέγχου και διαχείρισης. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της λειτουργίας συνίσταται στην παροχή τόσο αναλυτικών όσο και αξιολογητικών πληροφοριών.

Εταιρικός έλεγχος: πρακτικά παραδείγματα των διαφόρων τύπων εσωτερικού ελέγχου

Στην προηγούμενη παράγραφο περιοριστήκαμε στον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου μιας εταιρείας, αλλά είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό χωρίς να δώσουμε πρακτικά παραδείγματα. Ας προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε αμέσως.
Ο έλεγχος εσωτερικού ελέγχου, όπως αναμενόταν, δεν είναι στατικός, αλλά μάλλον μπορεί να διεξαχθεί για αυτό διαφορετικούς λόγους και σκοπούς.
Μάλιστα, υπάρχουν έλεγχοι που απαιτούνται ρητά σε ρυθμιστικό επίπεδο, ενώ άλλοι υπάγονται στην εταιρική διακυβέρνηση, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών για την επίτευξη των τεθέντων στόχων.
Μεταξύ των κύριων τύπων μπορούμε σίγουρα να συμπεριλάβουμε τοελέγχους συμμόρφωσηςη οποία είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση της σωστής εκτέλεσης όλων των δραστηριοτήτων ελέγχου που αφορούν τις νομικές πτυχές της εταιρείας, όπως πολιτικές, κανονισμούς κ.λπ. Ένα παράδειγμα ελέγχου συμμόρφωσης περιλαμβάνει την ετήσια επισκόπηση που διενεργείται από εισηγμένες εταιρείες.
Ένας άλλος πολύ κοινός τύπος εσωτερικού ελέγχου είναι οδιαχειριστικοί έλεγχοιδηλαδή η εσωτερική συμβουλευτική δραστηριότητα που ασχολείται με την παροχή χρήσιμων προτάσεων στη διακυβέρνηση της εταιρείας προκειμένου να επιτευχθούν τα κριτήρια αποτελεσματικότητας και ποιότητας.

Τέλος, πρέπει να θυμόμαστε ότι μια εταιρεία μπορεί επίσης να ζητήσει ελέγχους πιστοποίησης και επιτήρησηςδηλαδή ελέγχους που διενεργούνται σε περιορισμένο χρονικό διάστημα με στόχο την εποπτεία της ορθής εκτέλεσης ορισμένων διαδικασιών.

Εσωτερικός έλεγχος: η διαδρομή εκπαίδευσης του συμβούλου της εταιρείας

Μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο του εσωτερικού ελέγχου, είναι δυνατό να συμπεριληφθεί ο προσδιορισμός διαδικασιών, διαδικασιών και διατάξεων (επίσης σχετικών με την πληροφορική) με στόχο τη σημαντική μείωση των κινδύνων για την εταιρεία.

Εκεί επαγγελματίας επιφορτισμένος με τη διενέργεια του εταιρικού ελέγχου, ο οποίος συνήθως εκπροσωπείται από τονεσωτερικούς ελεγκτέςπρέπει να επιδεικνύει καλές δεξιότητες σχέσεων, αφού είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της σχέσης με τη διοίκηση της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας έτσι ένα σημείο σύνδεσης μεταξύ των εργαζομένων και των διευθυντών.

Για να μπορέσετε να εκτελέσετε ορισμένους σχετικούς ρόλους και λειτουργίες σε μια επιτυχημένη εταιρεία, είναι σημαντικό να έχετε ένα υπόβαθρο εκπαιδευτικό υπόβαθρο υψηλού διαμετρήματος, ικανός να εκπαιδεύσει επαρκώς τον επαγγελματία τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη.

Για παράδειγμα, ένα από τα πιο πλανόδια και προπαρασκευαστικά μαθήματα για το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή είναι το Master στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης για την ποιότητα, την ασφάλεια και το περιβάλλονδημιουργήθηκε από το Alma Laboris Business School.

Οι ενότητες που εξετάζονται στο μεταπτυχιακό δίπλωμα αντιμετωπίζονται από καθηγητές που ασκούν το επάγγελμά τους στον τομέα αναφοράς τους, δίνοντας την αίσθηση της αυθεντικότητας και της συγκεκριμένης που είναι απαραίτητη για την κατανόηση της δραστηριότητας που θα πραγματοποιηθεί εντός της εταιρείας.

Το Master περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από δωρεάν δραστηριότητες τοποθέτησης εργασίαςστόχος του οποίου είναι να ενθαρρύνει και να καθοδηγεί την επαγγελματική εξέλιξη του συμμετέχοντος, επίσης μέσω της προβολής του στα διάφορα εταιρικά δίκτυα.

Καθήκοντα και προϋποθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου

Προκειμένου να διευκρινιστεί ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου από εννοιολογική άποψη, είναι σημαντικό να σκιαγραφήσουμε i αναθέσεις γεια υποθέσεις.

Όσο για το πρώτο, το έργο Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ουσιαστικά για να βοηθήσει τη διοίκηση στη διασφάλιση σαφούς και στρατηγικής επιχειρηματικής κατεύθυνσης, στη διασφάλιση ακριβών και ακριβών οικονομικών εκθέσεων και στη δημιουργία ενός συστήματος πρόληψης απάτης. Επιπλέον, ο εσωτερικός έλεγχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή παρακολούθηση των εσωτερικών ελέγχων πρώτου επιπέδου για τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων, με συνέπεια τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Όσο για το i υποθέσεις Τα βασικά στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • οργανωτική ανεξαρτησία ικανή να επιτρέπει την πλήρη εκπλήρωση των ευθυνών·
  • ατομική και αμερόληπτη αντικειμενικότητα εκ μέρους των εσωτερικών ελεγκτών·
  • απουσία οποιασδήποτε μορφής σύγκρουσης συμφερόντων·
  • επαγγελματική ικανότητα και επιμέλεια·
  • συνεχής επαγγελματική ενημέρωση για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων κάποιου.

About admin

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *