Κρατικός Προϋπολογισμός 2022: μέτρα που επηρεάζουν τις εταιρείες!

Από τις 28 Ιουνίου τέθηκε σε ισχύ στην Πορτογαλία ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2022! Μάθετε για τις φορολογικές και τιμολογιακές επιπτώσεις αυτού του νέου διπλώματος για τους επιχειρηματίες και τις εταιρείες.

8 Μέτρα που επηρεάζουν Επιχειρηματίες και Εταιρείες

Αν και ο κρατικός προϋπολογισμός απέτυχε στην πρώτη του έκδοση, μετά την έγκρισή του και τη δημοσίευσή του στο Diário da República στις 27 Ιουνίου 2022, υπάρχουν ορισμένα μέτρα που τίθενται σε ισχύ και για τα οποία οι εταιρείες πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες.

1. Επικοινωνία στοιχείων τιμολογίου / μηνιαίο SAF-T

Η ημερομηνία κοινοποίησης των εγγράφων είναι πλέον έως την 5η του μήνα που ακολουθεί την έκδοση (από 1η Ιανουαρίου 2023), επομένως συνιστάται η ενεργοποίηση της αυτόματης επικοινωνίας, είτε σε πραγματικό χρόνο είτε μέσω του αρχείου SAF -T μηνιαία, το όνομα του οποίου θα αλλάξει σε Αρχείο πολλαπλών εγγράφων. Από την άλλη, θα είναι επίσης υποχρεωτική η ειδοποίηση της Εφορίας (ΑΤ) όποτε, σε έναν δεδομένο μήνα, δεν έχουν εκδοθεί παραστατικά (απευθείας στην Πύλη Οικονομικών).

Το Dispatch SEAF 8/2022 XXIII διατήρησε την προθεσμία για την παράδοση του SAF-T την 5η του μήνα που έπεται της ημερομηνίας τιμολόγησης, αλλά επέτρεψε την παράταση αυτής της προθεσμίας έως τις 8 του ίδιου μήνα, χωρίς να επιβληθούν πρόστιμα. Ωστόσο, η Εφορία εκδίδει ειδοποίηση σε φορολογούμενους που δεν τηρούν την αρχική προθεσμία παράδοσης SAF-T. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να τηρηθεί η προβλεπόμενη προθεσμία για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων με την Εφορία.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. υπόκεινται σε ΦΠΑ και όχι μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα, τη μόνιμη εγκατάσταση ή τη φορολογική τους κατοικία στην εθνική επικράτεια.

2. Κωδικός ATCUD

Η εφαρμογή του Κωδικού Ενιαίου Εγγράφου (ATCUD) είναι υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2023 και είναι προαιρετική για το 2022. Μάθετε περισσότερα για το ATCUD, πώς λειτουργεί στην πράξη και πότε είστε υποχρεωμένοι να το εισάγετε στα τιμολόγια που εκδίδετε στους πελάτες σας.

3. Ειδική πληρωμή σε λογαριασμό (PEC)

Οι εταιρείες δεν χρειάζεται πλέον να πληρώνουν το PEC. Ο φόρος αυτός είναι προκαταβολή στο Δημόσιο με βάση τον κύκλο εργασιών του προηγούμενου έτους. Το μέτρο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν από ελάφρυνση στις επιχειρησιακές και οικονομικές υποχρεώσεις της επιχείρησής τους.

Το μέτρο αυτό είχε ήδη εισαχθεί από την Κυβέρνηση, έστω και χωρίς την έγκριση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2022, με την υπ’ αριθμ. 92/2022-XXII Διάταξη, η οποία προσδιορίζει τη μη εφαρμογή της παράδοσης της πρώτης Ειδικής Προκαταβολής.

4. Αυτόνομη Φορολογία

Το 2022 η Κυβέρνηση διατηρεί τη μη επιδείνωση της Αυτόνομης Φορολογίας (10% ΦΠΑ) για πολύ μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς, όταν οι εταιρείες παρουσιάζουν φορολογικές ζημίες, που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογίας Συλλογικού Εισοδήματος.

5. Αρχείο Λογιστικής SAF-T

Η υποβολή του αρχείου Λογιστικής SAF-T (PT) συνεχίζει να παρατείνεται για ένα ακόμη έτος, επομένως, οι κανόνες που καθορίστηκαν το 2019 θα εφαρμοστούν μόνο στο IES/DA για τις περιόδους του 2023 και επόμενες, που θα παραδοθούν το 2024. αμφιβολίες σχετικά με τις Απλοποιημένες Επιχειρηματικές Πληροφορίες (IES).

Το Dispatch SEAF 8/2022 XXIII άλλαξε την προθεσμία για την κοινοποίηση αποθεμάτων για το 2022. Τώρα, η επικοινωνία μπορεί να γίνει έως το τέλος Φεβρουαρίου 2023 ή έως το τέλος του 2ου μήνα μετά τη λήξη της φορολογικής περιόδου για υποκείμενους στο φόρο με άλλη φορολογική περίοδο από το ημερολογιακό έτος.

Η κοινοποίηση των αποθεμάτων θα συνεχίσει να πραγματοποιείται χωρίς την αποτίμηση που προβλέπεται στο Διάταγμα 126/2019 της 2ας Μαΐου, με τη μορφή αρχείου που προβλεπόταν αρχικά στο Διάταγμα υπ’ αριθμ. 2/2015 της 6ης Ιανουαρίου. Είναι σημαντικό να τηρείτε την καθορισμένη προθεσμία για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες.

6. Έκτακτη υποστήριξη

Διατηρείται έκτακτη υποστήριξη για την υλοποίηση της υποβολής του αρχείου SAF-T (PT) που σχετίζεται με τη λογιστική και το ATCUD και οι δαπάνες για την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών που είναι άμεσα απαραίτητες για την ορθή υλοποίησή του μπορούν να ληφθούν υπόψη, με τους ακόλουθους όρους:

  • Το 120% των δαπανών που αντιστοιχούν στην περίοδο που αναφέρεται στις δαπάνες εφαρμογής της υποβολής SAF-T σχετικά με τη λογιστική, εάν η υλοποίηση έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της φορολογικής περιόδου 2023.
  • 120% των λογιστικών εξόδων περιόδου για τα έξοδα υλοποίησης του ATCUD, εάν εμφανίζεται σε όλα τα τιμολόγιά σας και σε άλλα σχετικά φορολογικά έγγραφα από την 1η Ιανουαρίου 2023.

7. Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α

Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ μπορεί πλέον να παραδοθεί έως τις 20 του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τον μήνα που αφορούν οι πράξεις ή έως τις 20 του δεύτερου μήνα μετά το κλείσιμο του τριμήνου, ανάλογα με το αν η δήλωση είναι μηνιαία ή τριμηνιαία, αντίστοιχα.

Η πληρωμή του υπολογιζόμενου φόρου μπορεί πλέον να γίνει έως την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τον μήνα που αφορούν οι πράξεις ή τον δεύτερο μήνα μετά το κλείσιμο του τριμήνου, ανάλογα με το αν η δήλωση είναι μηνιαία ή τριμηνιαία αντίστοιχα.

8. Μείωση Φορολογικού Συντελεστή

Ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες υπόκεινται σε μείωση του συντελεστή ΦΠΑ, και συγκεκριμένα:

  • Προϊόντα παρόμοια με το τυρί φυτικής προέλευσης, που παρασκευάζονται από δημητριακά, φρούτα, λαχανικά ή είδη κηπευτικών·
  • Υπηρεσίες οικιακών συσκευών;
  • Παράδοση και τοποθέτηση ηλιακών θερμικών και φωτοβολταϊκών πάνελ (μειωμένη τιμή ισχύει έως 30 Ιουνίου 2025).

Λοιπά Ειδικά Μέτρα του Κρατικού Προϋπολογισμού 2022

Υπάρχουν ορισμένα μέτρα που θα επηρεάσουν μόνο ορισμένους τομείς και θα έχουν περιορισμένο χρόνο δράσης:

  • Επιδότηση για την καταπολέμηση της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου – για τους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας, χαρτιού, χημικών, πλαστικών, γυαλιού, κεραμικών, τσιμέντου και χάλυβα. Το ποσό της στήριξης θα είναι το 30% της αύξησης του κόστους φυσικού αερίου, με ανώτατο όριο τις 400 χιλιάδες ευρώ ανά εταιρεία και θα ισχύει μεταξύ Φεβρουαρίου και Δεκεμβρίου 2022.
  • Κίνητρα για εταιρείες – το Σύστημα επιχειρηματικών κινήτρων 4.0 (Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – PRR), που ορίζεται από το Διάταγμα αριθ.
  • Πρόγραμμα Επιστροφών παρατείνεται έως το 2023 – οι πρώην επαγγελματίες κάτοικοι μπορούν να επωφεληθούν από έκπτωση 50% για περίοδο 5 ετών στο φορολογητέο ποσό που σχετίζεται με εισόδημα από εξαρτημένη και ανεξάρτητη εργασία.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2022 (ΟΕ 2022).

About admin

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *